لیست قیمت لوله پلی اتیلن

 

 

PE 80

PN3.2 PN4 PN5 PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25

PE100

PN4 PN5 PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25  
سایز لوله  ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

16 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 450 ريال 0 ريال 0 ريال 13,650 ريال 15,450 ريال 18,750

20 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 760 ريال 0 ريال 17,550 ريال 19,950 ريال 24,600 ريال 27,000

25 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 22,350 ريال 25,650 ريال 18,150 ريال 36,000 ريال 41,700

32 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 29,100 ريال 34,800 ريال 41,850 ريال 49,050 ريال 57,600 ريال 68,100

40 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 37,050 ريال 44,250 ريال 53,400 ريال 64,500 ريال 76,350 ريال 90,000 ريال 105,150

50 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 43,050 ريال 47,100 ريال 56,100 ريال 67,950 ريال 82,350 ريال 99,900 ريال 118,200 ريال 140,400 ريال 163,500

63 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 54,600 ريال 59,850 ريال 74,100 ريال 87,000 ريال 108,150 ريال 130,950 ريال 157,500 ريال 189,000 ريال 220,500 ريال 259,500

75 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 70,050 ريال 82,650 ريال 101,250 ريال 124,200 ريال 153,000 ريال 186,000 ريال 220,500 ريال 264,000 ريال 313,500 ريال 366,000

90 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 96,450 ريال 118,650 ريال 146,700 ريال 177,000 ريال 219,000 ريال 265,500 ريال 318,000 ريال 381,000 ريال 450,000 ريال 526,500

110 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 184,500 ريال 226,500 ريال 276,000 ريال 340,500 ريال 414,000 ريال 505,500 ريال 612,000 ريال 730,500 ريال 865,500 ريال 1,012,500

125 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 184,500 ريال 226,500 ريال 276,000 ريال 340,500 ريال 414,000 ريال 505,500 ريال 612,000 ريال 730,500 ريال 865,500 ريال 1,012,500

140 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 231,000 ريال 282,000 ريال 348,000 ريال 424,500 ريال 519,000 ريال 633,000 ريال 762,000 ريال 916,500 ريال 1,087,500 ريال 1,311,000

160 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 300,000 ريال 363,000 ريال 456,000 ريال 558,000 ريال 678,000 ريال 825,000 ريال 1,000,500 ريال 1,194,000 ريال 1,416,000 ريال 1,650,000

180 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 373,500 ريال 460,500 ريال 568,500 ريال 700,500 ريال 856,500 ريال 1,047,000 ريال 1,263,000 ريال 1,515,000 ريال 1,785,000 ريال 2,100,000

200 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 457,500 ريال 576,000 ريال 703,500 ريال 867,000 ريال 1,057,500 ريال 1,284,000 ريال 1,560,000 ريال 1,860,000 ريال 2,220,000 ريال 2,580,000

225 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 579,000 ريال 715,500 ريال 883,500 ريال 1,095,000 ريال 1,339,500 ريال 1,635,000 ريال 1,965,000 ريال 2,370,000 ريال 2,790,000 ريال 3,270,000

250 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 724,500 ريال 888,000 ريال 1,095,000 ريال 1,339,500 ريال 1,650,000 ريال 2,010,000 ريال 2,430,000 ريال 2,910,000 ريال 3,450,000 ريال 4,050,000

280 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 897,000 ريال 1,110,000 ريال 1,365,000 ريال 1,695,000 ريال 2,055,000 ريال 2,520,000 ريال 3,045,000 ريال 3,645,000 ريال 4,335,000 ريال 5,070,000

315 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,128,000 ريال 1,405,500 ريال 1,740,000 ريال 2,130,000 ريال 2,610,000 ريال 1,830,000 ريال 3,840,000 ريال 4,620,000 ريال 5,475,000 ريال 6,405,000

355 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,432,500 ريال 1,770,000 ريال 2,190,000 ريال 2,700,000 ريال 3,315,000 ريال 4,035,000 ريال 4,875,000 ريال 5,865,000 ريال 6,945,000 ريال 8,145,000

400 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,815,000 ريال 2,265,000 ريال 2,790,000 ريال 3,435,000 ريال 4,200,000 ريال 5,115,000 ريال 6,195,000 ريال 7,440,000 ريال 8,820,000 ريال 0

450 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 2,295,000 ريال 2,850,000 ريال 3,525,000 ريال 4,335,000 ريال 5,310,000 ريال 6,480,000 ريال 7,845,000 ريال 9,405,000 ريال 11,160,000 ريال 0

500 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 2,850,000 ريال 3,510,000 ريال 4,335,000 ريال 5,355,000 ريال 6,570,000 ريال 7,995,000 ريال 9,675,000 ريال 11,595,000 ريال 0 ريال 0

560 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 3,540,000 ريال 4,410,000 ريال 5,430,000 ريال 6,705,000 ريال 8,220,000 ريال 10,035,000 ريال 12,120,000 ريال 14,550,000 ريال 0 ريال 0

630 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 4,485,000 ريال 5,565,000 ريال 6,885,000 ريال 8,460,000 ريال 10,410,000 ريال 12,690,000 ريال 15,300,000 ريال 18,375,000 ريال 0 ريال 0

710 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 5,700,000 ريال 7,080,000 ريال 8,760,000 ريال 10,770,000 ريال 13,215,000 ريال 16,050,000 ريال 19,500,000 ريال 23,370,000 ريال 0 ريال 0

800 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 7,215,000 ريال 8,955,000 ريال 11,085,000 ريال 13,665,000 ريال 16,800,000 ريال 20,400,000 ريال 24,705,000 ريال 29,655,000 ريال 0 ريال 0

900 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 9,135,000 ريال 11,340,000 ريال 14,010,000 ريال 17,250,000 ريال 21,150,000 ريال 25,830,000 ريال 31,275,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1000 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 11,280,000 ريال 13,965,000 ريال 17,250,000 ريال 21,300,000 ريال 26,250,000 ريال 31,860,000 ريال 38,625,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1200 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 16,200,000 ريال 20,100,000 ريال 24,900,000 ريال 30,750,000 ريال 37,635,000 ريال 45,930,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1400 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 22,050,000 ريال 27,450,000 ريال 33,900,000 ريال 41,700,000 ريال 51,255,000 ريال 62,490,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1600 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 28,800,000 ريال 35,700,000 ريال 44,250,000 ريال 54,480,000 ريال 66,885,000 ريال 81,570,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1800 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 36,330,000 ريال 45,180,000 ريال 55,890,000 ريال 68,970,000 ريال 84,600,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

2000 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 44,820,000 ريال 55,740,000 ريال 68,970,000 ريال 85,140,000 ريال 104,415,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

 

0
0
0
s2sdefault

تماس با ما

ساعات کاری: 8 صبح تا 6 عصر
پنجشنبه: 8 صبح تا 1 بعد از ظهر
02166144527-02166145209

info[at]pethylene.com

 ایران ، تهران
شادآباد، بازار آهن
خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42